Compleet fitness aanbod ongekend in Nederland
Gratis overstapservice
Kosteloze overname huidige abonnement

Algemene voorwaarden

The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training

uitgave 2022 2023 -2024

De groep van Dutch Gym is een niet gesubsidieerd, particulier instituut voor recreatie, ontspanning en sport. De vennootschappen van Dutch Gym zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64953378 en onder nummer 81279671. Voor een overzicht van onze abonnementen verwijzen wij u naar onze website.

1. Inschrijven 
Abonnementen met Dutch Gym gelden vanaf de datum van ondertekening of digitale ondertekening van het inschrijfformulier. Indien een member zich inschrijft via de website heeft hij of zij het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgaaf van redenen af te zien van het lidmaatschap. Dit kan de member doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of door het invullen van het herroepingsformulier op onze website. Indien members binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als een member het lidmaatschap wel gebruikt in deze periode, dan kan Dutch Gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving bij de vestiging.

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaart de member zich akkoord met de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden. Ook verklaart de member hiermee de huisregels binnen Dutch Gym te zullen naleven. Bij overtreding van de huisregels is Dutch Gym gerechtigd om een member de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat. Bij een inschrijving wordt aan de member een persoonlijk account op de Dutch Gym app uitgereikt. Bij inschrijving bij de vestiging dient een geldig legitimatiebewijs en de bankpas van de rekening waarvan de betalingen gaan plaatsvinden te worden getoond. Ook dient een machtigingsformulier voor autorisatie tot incasso te worden ingevuld en ondertekend. In het geval van een studenten abonnement dient er een geldig studenten-ID getoond te worden. Member is verplicht wijzigingen in persoonsgegevens en bankgegevens direct door te geven aan Dutch Gym. Bij inschrijving moet de member de kosten van de eerste abonnementstermijn en het inschrijfgeld voldoen. Bij vooruitbetaling van een 52 of 104 weken abonnement ontvangt de member 10% korting. Deze korting is voor een member dat reeds een abonnement heeft alleen van toepassing wanneer hij of zij opnieuw een verbintenis voor 52 of 104 weken aangaat. Deze korting is niet van toepassing op het studentenabonnement of een actie abonnement.

2. Minderjarigen/jongeren 
Bij Dutch Gym kunnen kinderen van 14 tot 20 jaar mee sporten middels het DG Premium Echtpaar/Partner abonnement, met een maximum van twee kinderen per afgesloten abonnement. Wanneer een kind op een DG Premium Echtpaar/Partner abonnement 21 jaar oud wordt, zal het abonnement automatisch overgezet worden naar een Premium standaard onbeperkt, of naar een Premium Student Onbeperkt wanneer het kind in bezit is van een geldige studenten-ID. Van 14 tot 16 jaar is sporten alleen mogelijk onder begeleiding van een ouder of voogd. Jongeren van 16 tot 18 jaar kunnen een DG Premium Student afsluiten, mits bij inschrijving een ouder of voogd een ouderverklaring ondertekend, en de jongere in bezit is van een geldig studenten-ID.

3. Beëindiging en opschorten abonnement 

Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement, na afloop van de overeengekomen periode zal de add-on Maandelijks Opzegbaar toegevoegd worden aan het abonnement voor €5,- per 4 weken, en zal de overeenkomst stilzwijgend doorlopen tot een opzegging met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door ondertekening van een uitschrijfformulier (te verkrijgen aan de balie van Dutch Gym Groeneweg) of per e-mail naar info@dutchgym.nl. Bij opzegging ontvangt de member een uitschrijfbewijs. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend: (a) vanwege een aantoonbare medische grond, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand; of (b) bij verhuizing buiten een straal van 15km rond Dutch Gym Groeneweg (met een kopie van de inschrijving op het nieuwe woonadres), met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van een tussentijdse opzegging brengt Dutch Gym bij de member een bedrag van €75.- administratiekosten in rekening en komen eventuele toegepaste kortingen met terugwerkende kracht te vervallen. Uitsluitend een eenpersoons abonnement kan worden opgeschort, en wel drie keer per kalenderjaar voor maximaal 12 weken per kalenderjaar in totaal. Opschorting is niet mogelijk voor abonnementen waaraan meerdere personen gekoppeld zijn, actie abonnementen, rittenkaarten en tijdens gratis periodes. De prijs van een opschorting bedraagt €10,- per keer. In geval van overmacht, waaronder overheidsmaatregelen waardoor voor de member fysiek sporten in de club tijdelijk niet mogelijk is, kan het abonnement tijdelijk worden opgeschort. In dat geval wordt de abonnementsperiode verlengd met dezelfde tijdsperiode als de overmachtsituatie voortduurt.

4. Add-ons 
Add-ons zijn aanvullingen op onze standaardpakketten. Members kunnen zich voor add-ons inschrijven op het inschrijfformulier of via het persoonlijke account in de Dutch Gym app. De add-ons hebben bij aanvang een looptijd van 4 weken en is in die periode niet tussentijds opzegbaar. De add-ons die een eenmalige geldigheid hebben zijn niet restitueerbaar. Bij niet tijdig opzeggen lopen add-ons door gedurende 4 weken waarna het overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is. De eenmalige add-ons worden aangegaan voor eenmalig gebruik binnen 4 weken na aankoop van de eenmalige add-on. Members die gebruik maken van een bundel van add-ons kunnen enkel de gehele bundel opzeggen na verloop van de termijn.

5. Wijzigingen 
Dutch Gym is te allen tijde bevoegd de termijnen, openingstijden, het activiteitenrooster, de huisregels en de prijzen te wijzigen. Bij prijsverhogingen, behalve wettelijke prijsverhogingen en de normale jaarlijkse indexering, en bij andere wezenlijke wijzigingen ten nadele van de member, met uitzondering van op last van de overheid opgelegde wijzigingen, kan de member zijn/haar overeenkomst met Dutch Gym binnen vier weken na de bekendmaking van de wijziging opzeggen, waarbij het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. Het recht van opzeggen vervalt één maand na het kenbaar maken van de wijzigingen. In geval van een opzegging als bedoeld in dit artikel zal Dutch Gym geen administratiekosten of afkoopsom in rekening brengen.

6. Groepslessen 
Het reserveren van groepslessen kan tot twee weken vooruit tot maximaal drie keer voor dezelfde les. Members die in bezit zijn van het groepslessen add-on van €5,- zijn in staat groepslessen ongelimiteerd vooruit te reserveren. Bij het niet tijdig afmelden, dat is 4 uur voor aanvang van een gereserveerde groepsles, brengt Dutch Gym een vergoeding bij de member in rekening ter hoogte van €10,- ongeacht welke les het betreft. Deze vergoeding wordt per incasso geïnd. Het kan voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd of dat het groepslesrooster aangepast dient te worden. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

7. Wijze van aanmelding 

Dutch Gym Members dienen zich bij ieder bezoek aan de vestiging in te scannen bij de 24/7-buiten ingang door middel van het scannen van de QR code in het persoonlijke account via de Dutch Gym app. Daarnaast zijn members verplicht zich ook aan de balie in te scannen door middel van de barcode in het persoonlijke account in de Dutch Gym app.  Dutch Gym behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren indien er geen geldige aanmelding wordt getoond. Members dienen de Dutch Gym app in de gaten te houden voor het geval van veranderingen of meldingen omtrent de aanmeldprocedure, of andere onderwerpen.

8. Acties 

Dutch Gym biedt regelmatig kortingen aan. Alle nieuwe members alsmede bestaande leden die langer dan zes maanden geen abonnement hebben afgenomen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Onder actie abonnementen vallen abonnementen die tegen een voordelig tarief of inclusief een gratis periode worden aangeboden. Wanneer het actie abonnement overgaat in een overeenkomst van onbepaalde tijd, vervallen eventuele kortingen en is het vierwekelijks tarief conform de prijslijst van Dutch Gym van toepassing voor zover niet anders bepaald in de toepasselijke actievoorwaarden.

9. Betalingswijze 
Betaling geschiedt uitsluitend middels een machtiging tot automatische incasso. Dutch Gym members zijn verplicht om ervoor te zorgen dat op hun/haar bankrekening voldoende saldo staat. Betaling voor abonnementen waarop een vierwekelijks tarief van toepassing is, geschiedt op basis van een systematische calculatie. Dit houdt in dat bij een jaarabonnement, het aan het jaarabonnement gekoppelde tarief in 13 termijnen wordt geïncasseerd. Bij het niet tijdig voldoen van contributie of storneren van verschuldigde contributie treedt de member in verzuim en is de contributie opeisbaar. In het geval van een stornering van de automatische incasso wordt er direct een storneringskosten bedrag van €5,- in rekening gebracht die geïncasseerd zal worden via nieuwe automatische incasso voor de gestorneerde automatische incasso. In het geval dat een member financiële vragen heeft dient deze eerst het financiële overzicht in het persoonlijke account in de Dutch Gym app te raadplegen alvorens de member contact opneemt met een medewerker van de Dutch Gym locatie. 

10. Risico’s en aansprakelijkheid 
Gebruik van de faciliteiten van Dutch Gym geschiedt volledig op eigen risico. Dutch Gym en dienst personeel is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die de member oploopt in onze vestiging (of daarbuiten), of voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Eventuele ongevallen dienen binnen 24 uur na de gebeurtenis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de directie. Het beoefenen van sport kan risico’s meebrengen. Iedere member is zelf verantwoordelijk om oefeningen op een correcte wijze uit te voeren, daarover en zo nodig daarover advies in te winnen. Wij adviseren ieder member om advies in te winnen van een arts of specialist alvorens gebruik te maken van onze faciliteiten. Members zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van personeel op te volgen. Daarnaast reserveert Dutch Gym het recht om een boete van €250,- op te leggen aan members die ongenodigde gasten meenemen naar de club buiten de bemande uren zonder het personeel hiervan te informeren.

11. Gebruik Faciliteiten
Training Areas:
De training areas zijn beschikbaar voor alle leden tijdens reguliere bemande uren en tijdens de onbemande uren. Leden wordt vriendelijk verzocht de apparatuur na gebruik netjes op te ruimen en terug te plaatsen waar deze vandaan kwam. Tijdens small group trainingen kan bepaalde apparatuur tijdelijk bezet zijn.

Functional Training Zone:
De functional training zone is toegankelijk tijdens reguliere bemande uren en staat open voor alle leden. Houd er rekening mee dat de ruimte deels bezet kan zijn tijdens small group trainingen.

Groeples lokalen:
De groepsles lokalen zijn bezet tijdens groepslessen volgens het lesrooster. Buiten groepslessen staan de ruimtes open voor alle leden. Tijdens groepslessen is privégebruik van deze ruimten niet toegestaan. Na gebruik dient gebruikte apparatuur weer opgeruimd te worden en dient het lokaal in goede staat achtergelaten te worden.

Fysiotherapie:
Fysiotherapie wordt verzorgd door een externe partij. Leden kunnen contact opnemen met VeloFit voor beschikbaarheid en afspraken.

Kleedkamers:
Kleedkamers zijn beschikbaar tussen de openingstijden van 07:00 tot 23:00. Members dienen zich bewust te zijn van de aangegeven tijden voor het gebruik van kleedkamers en de ruimtes te ontruimen voordat deze sluiten. Laat kluisjes niet onnodig bezet met een slotje. Ongeautoriseerd bezette kluisjes kunnen worden geopend door het personeel.

Sauna:
De sauna’s zijn toegankelijk tijdens bemande uren en vereisen reservering. Raadpleeg de specifieke sauna regels voor aanvullende informatie. Onbevoegd gebruik van de sauna’s tijdens onbemande uren is niet toegestaan vanwege veiligheidsoverwegingen.

Recovery Facilities:
De HydroMassage, CryoLounge+ en RelaxSpace vallen onder de recovery faciliteiten. Deze faciliteiten vereisen een reservering en zijn alleen beschikbaar tijdens reguliere bemande uren.

Lounge Area:
Deze ruimte is bedoeld voor ontspanning, sociale interactie en het genieten van een rustmoment en is ten allen tijde beschikbaar voor alle members. Leden worden vriendelijk verzocht de Lounge Area netjes te houden. Ruim na gebruik eventuele persoonlijke spullen op en deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken. Members zijn ook verantwoordelijk voor het netjes achterlaten van het koffiezetapparaat na gebruik.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Dutch Gym is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Dutch Gym en een member ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.