Compleet fitness aanbod ongekend in Nederland
Gratis overstapservice
Kosteloze overname huidige abonnement

Algemene voorwaarden

The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen Functional Training Personal training

Algemene Voorwaarden I General Terms and Conditions I Terminos y condiciones generalese

2022 2023 -2024

Algemene Voorwaarden

De groep van Dutch Gym is een niet gesubsidieerd, particulier instituut voor recreatie, ontspanning en sport. De vennootschappen van Dutch Gym zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64953378 en onder nummer 81279671. Voor een overzicht van onze abonnementen verwijzen wij u naar onze website.

Bij de inschrijving vermelden wij een entrance fee van 30 euro voor 24/7 toegang. Deze bijdrage zorgt ervoor dat onze beveiliging altijd up-to-date is en dat iedereen veilig kan trainen. Ons 24/7 camerasysteem detecteert verdachte situaties, waardoor eventueel Dutch Gym en/of de autoriteiten worden gealarmeerd. Zo houden we Dutch Gym 24/7 veilig en prettig voor iedereen.

1. Inschrijven
Abonnementen met Dutch Gym gelden vanaf de datum van ondertekening of digitale ondertekening van het inschrijfformulier. Indien een member zich inschrijft via de website heeft hij of zij het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgaaf van redenen af te zien van het lidmaatschap. Dit kan de member doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 3 van deze algemene voorwaarden. Indien members binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als een member het lidmaatschap wel gebruikt in deze periode, dan kan Dutch Gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de vestiging.

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaart de member zich akkoord met de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden. Ook verklaart de member hiermee de huisregels binnen Dutch Gym te zullen naleven. Bij overtreding van de huisregels is Dutch Gym gerechtigd om een member de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat. Bij een inschrijving wordt aan de member een persoonlijk account op de Dutch Gym app uitgereikt. Bij inschrijving bij de vestiging dient een geldig legitimatiebewijs en de bankpas van de rekening waarvan de betalingen gaan plaatsvinden te worden getoond. Ook dient een machtigingsformulier voor autorisatie tot incasso te worden ingevuld en ondertekend. In het geval van een studenten abonnement dient er een geldig studenten-ID getoond te worden. Member is verplicht wijzigingen in persoonsgegevens en bankgegevens direct door te geven aan Dutch Gym. Bij inschrijving moet de member de kosten van de eerste abonnementstermijn en het inschrijfgeld voldoen. Bij vooruitbetaling van een 52 of 104 weken abonnement ontvangt de member 10% korting. Deze korting is voor een member dat reeds een abonnement heeft alleen van toepassing wanneer hij of zij opnieuw een verbintenis voor 52 of 104 weken aangaat. Deze korting is niet van toepassing op een actie abonnement.

2. Minderjarigen/jongeren
Bij Dutch Gym kunnen kinderen van 14 tot 20 jaar mee sporten middels het DG Premium Echtpaar/Partner abonnement, met een maximum van twee kinderen per afgesloten abonnement. Wanneer een kind op een DG Premium Echtpaar/Partner abonnement 20 jaar oud wordt, zal het abonnement automatisch overgezet worden naar een Premium standaard onbeperkt, of naar een Premium Student Onbeperkt wanneer het kind in bezit is van een geldige studenten-ID. Van 14 tot 16 jaar is sporten alleen mogelijk onder begeleiding van een ouder of voogd. Jongeren van 16 tot 18 jaar kunnen een DG Premium Student afsluiten, mits bij inschrijving een ouder of voogd een ouderverklaring ondertekend, en de jongere in bezit is van een geldig studenten-ID.

3. Beëindiging en opschorten abonnement
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement, na afloop van de overeengekomen periode zal de add-on Maandelijks Opzegbaar toegevoegd worden aan het abonnement voor €5,- per 4 weken, en zal de overeenkomst stilzwijgend doorlopen tot een opzegging met inachtneming van de opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door ondertekening van een uitschrijfformulier (te verkrijgen aan de balie van Dutch Gym Groeneweg) of per e-mail naar info@dutchgym.nl. Bij opzegging ontvangt de member een uitschrijfbewijs. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend: (a) vanwege een aantoonbare medische grond, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand; of (b) bij verhuizing buiten een straal van 15km rond Dutch Gym Groeneweg (met een kopie van de inschrijving op het nieuwe woonadres), met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In geval van een tussentijdse opzegging brengt Dutch Gym bij de member een bedrag van €75.- administratiekosten in rekening en komen eventuele toegepaste kortingen met terugwerkende kracht te vervallen. Uitsluitend een eenpersoons abonnement kan worden opgeschort, en wel drie keer per kalenderjaar voor maximaal 12 weken per kalenderjaar in totaal. *LET OP *Opschorting is niet mogelijk voor standaard abonnementen en waaraan meerdere personen gekoppeld zijn, actie abonnementen, rittenkaarten en tijdens gratis periodes. De prijs van een opschorting bedraagt €15,- per 4 weken dit dient 4 weken van tevoren te worden aangegeven. In geval van overmacht, waaronder overheidsmaatregelen waardoor voor de member fysiek sporten in de club tijdelijk niet mogelijk is, kan het abonnement tijdelijk worden opgeschort. In dat geval wordt de abonnementsperiode verlengd met dezelfde tijdsperiode als de overmacht situatie voortduurt.

4. Add-ons
Add-ons zijn aanvullingen op onze standaardpakketten. Members kunnen zich voor add-ons inschrijven op het inschrijfformulier of via het persoonlijke account in de Dutch Gym app. De add-ons hebben bij aanvang een looptijd die gekoppeld is aan je contractduur en is in die periode niet tussentijds opzegbaar. De add-ons die een eenmalige geldigheid hebben zijn niet restitueerbaar. Bij niet tijdig opzeggen lopen add-ons door die overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is. De eenmalige add-ons worden aangegaan voor eenmalig gebruik binnen 4 weken na aankoop van de eenmalige add-on. Members die gebruik maken van een bundel van add-ons kunnen enkel de gehele bundel opzeggen na verloop van de termijn. Een upgrade naar een add-on is altijd mogelijk.

5. Wijzigingen
Dutch Gym is te allen tijde bevoegd de termijnen, openingstijden, het activiteitenrooster, de huisregels en de prijzen te wijzigen. Bij prijsverhogingen, behalve wettelijke prijsverhogingen en de normale jaarlijkse indexering, en bij andere wezenlijke wijzigingen ten nadele van de member, met uitzondering van op last van de overheid opgelegde wijzigingen, kan de member zijn/haar overeenkomst met Dutch Gym binnen vier weken na de bekendmaking van de wijziging opzeggen, waarbij het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. Het recht van opzeggen vervalt één maand na het kenbaar maken van de wijzigingen. In geval van een opzegging als bedoeld in dit artikel zal Dutch Gym geen administratiekosten of afkoopsom in rekening brengen.

6. Groepslessen
Het reserveren van groepslessen kan tot twee weken vooruit tot maximaal drie keer voor dezelfde les. Members die in bezit zijn van het groepslessen add-on van €5,- zijn in staat groepslessen ongelimiteerd vooruit te reserveren. Bij het niet tijdig afmelden, dat is 4 uur voor aanvang van een gereserveerde groepsles, brengt Dutch Gym een vergoeding bij de member in rekening ter hoogte van €10,- ongeacht welke les het betreft. Deze vergoeding wordt per incasso geïnd. Het kan voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd of dat het groepslesrooster aangepast dient te worden. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

7. Wijze van aanmelding
Dutch Gym Members dienen zich bij ieder bezoek aan de vestiging in te scannen bij de 24/7-buiten ingang opvolgend bij de speedgate binnen door middel van het scannen van de QR-code in het persoonlijke account via de Dutch Gym app. Kijk in uw app voor meer uitleg over hoe in te checken. Dutch Gym behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren indien er geen geldige aanmelding wordt getoond. Members dienen de Dutch Gym app in de gaten te houden voor het geval van veranderingen of meldingen omtrent de aanmeldprocedure, of andere onderwerpen. De QR- code is persoonsgebonden, het geven aan een ander persoon is dan ook strikt verboden. Hier kan u een boete voor riskeren van 250,- en kan club toegang ontzegd worden met daarin de volledige contributie van de contractperiode opeisbaar.

8. Acties
Onder actie abonnementen vallen abonnementen die tegen een voordelig tarief of inclusief een gratis periode worden aangeboden. Wanneer het actie abonnement overgaat in een overeenkomst van onbepaalde tijd, vervallen eventuele kortingen en is het vierwekelijks tarief conform de prijslijst van Dutch Gym van toepassing voor zover niet anders bepaald in de toepasselijke actievoorwaarden.

9. Betalingswijze
Betaling geschiedt uitsluitend middels een machtiging tot automatische incasso. Dutch Gym members zijn verplicht om ervoor te zorgen dat op hun/haar bankrekening voldoende saldo staat. Betaling voor abonnementen waarop een vierwekelijks tarief van toepassing is, geschiedt op basis van een systematische calculatie. Dit houdt in dat bij een jaarabonnement, het aan het jaarabonnement gekoppelde tarief in 13 termijnen wordt geïncasseerd. Bij het niet tijdig voldoen van contributie of storneren van verschuldigde contributie treedt de member in verzuim dan zijn wij genoodzaakt de volledige contractperiode door te verwijzen naar incassobureau Hoek&Partners en is de contributie opeisbaar. In het geval van een stornering van de automatische incasso wordt er direct een storneringskosten bedrag van €9,50,- in rekening gebracht die geïncasseerd zal worden via nieuwe automatische incasso voor de gestorneerde automatische incasso. In het geval dat een member financiële vragen heeft dient deze eerst het financiële overzicht in het persoonlijke account in de Dutch Gym app te raadplegen alvorens de member contact opneemt met een medewerker van de Dutch Gym locatie.

10. Risico’s en aansprakelijkheid
Gebruik van de faciliteiten van Dutch Gym geschiedt volledig op eigen risico. Dutch Gym en dienstpersoneel is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die de member oploopt in onze vestiging (of daarbuiten), of voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Eventuele ongevallen dienen binnen 24 uur na de gebeurtenis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Dutch Gym personeel / manager. Het beoefenen van sport kan risico’s meebrengen. Iedere member is zelf verantwoordelijk om oefeningen op een correcte wijze uit te voeren, daarover en zo nodig daarover advies in te winnen. Wij adviseren ieder member om advies in te winnen van een arts of specialist alvorens gebruik te maken van onze faciliteiten. Members zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van personeel op te volgen. Daarnaast reserveert Dutch Gym het recht om een boete van €250,- op te leggen aan members die ongenodigde gasten meenemen naar de club buiten de bemande uren zonder het personeel hiervan te informeren.

11. Gebruik Faciliteiten
Training Areas
De training areas zijn beschikbaar voor alle leden tijdens reguliere bemande uren en tijdens de onbemande uren. Leden wordt vriendelijk verzocht de apparatuur na gebruik netjes op te ruimen en terug te plaatsen waar deze vandaan kwam. Tijdens small group trainingen kan bepaalde apparatuur tijdelijk bezet zijn.

Functional Training Zone
De functional training zone is toegankelijk tijdens reguliere bemande uren en staat open voor alle leden. Houd er rekening mee dat de ruimte deels bezet kan zijn tijdens small group trainingen.

Groeples lokalen
De groepsles lokalen zijn bezet tijdens groepslessen volgens het lesrooster. Buiten groepslessen staan de ruimtes open voor alle leden. Tijdens groepslessen is privégebruik van deze ruimten niet toegestaan. Na gebruik dient gebruikte apparatuur weer opgeruimd te worden en dient het lokaal in goede staat achtergelaten te worden.

Fysiotherapie
Fysiotherapie wordt verzorgd door een externe partij. Leden kunnen contact opnemen met VeloFit voor beschikbaarheid en afspraken.

Kleedkamers
Kleedkamers zijn beschikbaar tussen de openingstijden van 06:00 tot 23:00. Members dienen zich bewust te zijn van de aangegeven tijden voor het gebruik van kleedkamers en de ruimtes te ontruimen voordat deze sluiten. Laat kluisjes niet onnodig bezet met een slotje. Ongeautoriseerd bezette kluisjes kunnen worden geopend door het personeel en of team van Dutch Gym.

Sauna
De sauna’s zijn toegankelijk tijdens bemande uren en vereisen reservering. Raadpleeg de specifieke sauna regels voor aanvullende informatie. Onbevoegd gebruik van de sauna’s tijdens onbemande uren is niet toegestaan vanwege veiligheidsoverwegingen.

Recovery Facilities
De HydroMassage, CryoLounge+ en RelaxSpace vallen onder de recovery faciliteiten. Deze faciliteiten vereisen een reservering en zijn alleen beschikbaar tijdens reguliere bemande uren. Dit alleen mogelijk tijdens het hebben van een premium abonnementsvorm en of add-on.

Lounge Area
Deze ruimte is bedoeld voor ontspanning, sociale interactie en het genieten van een rustmoment en is te allen tijde beschikbaar voor alle members. Leden worden vriendelijk verzocht de Lounge Area netjes te houden. Ruim na gebruik eventuele persoonlijke spullen op en deponeer afval in de daarvoor bestemde bakken.

12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten met Dutch Gym is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Dutch Gym en een member ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

General Terms and Conditions

The Dutch Gym group is a non-subsidized, private institution for recreation, relaxation, and sports. The companies of Dutch Gym are registered with the Chamber of Commerce under numbers 64953378 and 81279671. For an overview of our memberships, we refer you to our website.

Upon registration, we charge an entrance fee of €30 for 24/7 access. This fee ensures that our security is always up-to-date and that everyone can train safely. Our 24/7 camera system detects suspicious situations, alerting Dutch Gym and/or the authorities if necessary. This keeps Dutch Gym safe and enjoyable for everyone around the clock.

1. Registration
Memberships with Dutch Gym commence from the date of signing or digital signing of the registration form. If a member registers via the website, they have the right to withdraw from the membership within 14 days from the day of registration without giving any reasons. This can be done using one of the methods described in Article 3 of these general terms and conditions. If members decide to withdraw from the membership within the 14-day cooling-off period and the membership has not been used during that period, this revocation is free of charge. If a member uses the membership during this period, Dutch Gym may charge a proportionate fee (from the activation of the membership to the day of withdrawal, including any registration fee). This cooling-off period does not apply to registrations made at the location.

By signing the agreement, the member agrees to the agreement, including the general terms and conditions. The member also agrees to adhere to the house rules within Dutch Gym. In case of violation of the house rules, Dutch Gym is entitled to deny a member access to the club and terminate the membership immediately without any right to a refund of paid contributions. Upon registration, the member is issued a personal account in the Dutch Gym app. When registering at the location, a valid ID and the bank card from which payments will be made must be presented. A direct debit authorization form must also be completed and signed. For a student membership, a valid student ID must be shown. Members are required to immediately notify Dutch Gym of any changes in personal or bank details. Upon registration, the member must pay the cost of the first membership term and the registration fee. For prepayment of a 52 or 104-week membership, the member receives a 10% discount. This discount only applies to a member who already has a membership if they enter into a new commitment for 52 or 104 weeks. This discount does not apply to promotional memberships.

2. Minors/Youth
At Dutch Gym, children aged 14 to 20 can participate using the DG Premium Couple/Partner membership, with a maximum of two children per membership. When a child on a DG Premium Couple/Partner membership turns 20, the membership will automatically be converted to a Premium Standard Unlimited or a Premium Student Unlimited if the child has a valid student ID. From 14 to 16 years old, exercising is only possible under the supervision of a parent or guardian. Youths aged 16 to 18 can sign up for a DG Premium Student membership, provided a parent or guardian signs a parental declaration at registration, and the youth has a valid student ID.

3. Termination and Suspension of Membership
A fixed-term agreement is entered into for the agreed duration of the membership. After the agreed period, the add-on “Monthly Terminable” will be added to the membership for €5 per 4 weeks, and the agreement will continue tacitly until terminated with one month’s notice. Termination can only be done in writing by signing a deregistration form (available at the Dutch Gym Groeneweg reception) or by email to info@dutchgym.nl. Upon termination, the member receives a deregistration certificate. Early termination of the agreement is only possible: (a) due to a demonstrable medical reason, with one month’s notice; or (b) upon moving outside a 15 km radius of Dutch Gym Groeneweg (with a copy of the registration at the new address), with one month’s notice. In the case of early termination, Dutch Gym charges the member an administration fee of €75, and any applied discounts will be reversed retroactively. Only an individual membership can be suspended, up to three times per calendar year for a maximum of 12 weeks per calendar year in total. NOTE Suspension is not possible for standard memberships, memberships linked to multiple persons, promotional memberships, punch cards, and during free periods. The cost of suspension is €15 per 4 weeks, and it must be requested 4 weeks in advance. In the event of force majeure, including government measures that temporarily prevent physical exercise in the club, the membership can be temporarily suspended. In this case, the membership period is extended by the same duration as the force majeure situation lasts.

4. Add-ons
Add-ons are additions to our standard packages. Members can register for add-ons on the registration form or via their personal account in the Dutch Gym app. Add-ons have an initial duration linked to your contract period and cannot be canceled during this period. One-time add-ons are non-refundable. If not canceled in time, add-ons continue into an indefinite contract that can be canceled monthly. One-time add-ons are for one-time use within 4 weeks of purchase. Members using a bundle of add-ons can only cancel the entire bundle after the term has expired. Upgrading to an add-on is always possible.

5. Changes
Dutch Gym reserves the right to change terms, opening hours, the activity schedule, house rules, and prices at any time. In the case of price increases, except for legal price increases and the normal annual indexation, and other significant changes to the member’s disadvantage, excluding government-imposed changes, the member can cancel their agreement with Dutch Gym within four weeks of the announcement of the change, with prepaid membership fees refunded. The right to cancel expires one month after the announcement of the changes. In the event of cancellation as referred to in this article, Dutch Gym will not charge administration fees or an early termination fee.

6. Group classes
Group classes can be reserved up to two weeks in advance, up to three times for the same class. Members with the group classes add-on of €5 can reserve group classes unlimitedly in advance. If a reserved group class is not canceled in time (4 hours before the start of the reserved class), Dutch Gym charges the member a fee of €10 regardless of the class. This fee is collected by direct debit. Group classes may be canceled or the schedule adjusted. These adjustments or cancellations do not entitle the member to (partial) refunds of membership fees.

7. Check-in Procedure
Group classes can be reserved up to two weeks in advance, up to three times for the same class. Members with the group classes add-on of €5 can reserve group classes unlimitedly in advance. If a reserved group class is not canceled in time (4 hours before the start of the reserved class), Dutch Gym charges the member a fee of €10 regardless of the class. This fee is collected by direct debit. Group classes may be canceled or the schedule adjusted. These adjustments or cancellations do not entitle the member to (partial) refunds of membership fees.

8. Promotions
Promotional memberships are those offered at a discounted rate or including a free period. When the promotional membership transitions into an indefinite contract, any discounts expire, and the four-week rate as per the Dutch Gym price list applies unless otherwise specified in the applicable promotional terms.

9. Payment Method
Payment is exclusively by direct debit authorization. Dutch Gym members must ensure sufficient funds in their bank account. Payment for memberships with a four-week rate is made on a systematic calculation basis. This means that for an annual membership, the associated rate is collected in 13 installments. If contributions are not paid on time or are reversed, the member is in default, and we must refer the full contract period to the collection agency Hoek&Partners, and the contribution is due. In the case of a direct debit reversal, a reversal fee of €9.50 is immediately charged and collected via a new direct debit for the reversed direct debit. If a member has financial questions, they must first consult the financial overview in their personal account in the Dutch Gym app before contacting a Dutch Gym location staff member.

10. Risks and Liability
Use of Dutch Gym facilities is entirely at the member’s own risk. Dutch Gym and its staff are not liable for material or immaterial damage resulting from an accident or injury that the member incurs at our location (or elsewhere), or for damage, loss, or theft of property. Any accidents must be reported in writing to Dutch Gym staff/manager within 24 hours of the incident. Practicing sports can involve risks. Each member is responsible for performing exercises correctly and seeking advice if necessary. We advise each member to consult a doctor or specialist before using our facilities. Members are always required to follow staff instructions. Dutch Gym reserves the right to impose a €250 fine on members who bring uninvited guests to the club outside staffed hours without informing the staff.

11. Use of Facilities Training Areas
Training Areas
Training areas are available to all members during regular staffed hours and unstaffed hours. Members are kindly requested to tidy up and return equipment after use. During small group training, certain equipment may be temporarily occupied.

Functional Training Zone:
The functional training zone is accessible during regular staffed hours and open to all members. Be aware that the area may be partially occupied during small group training.

Group Class Rooms
Group class rooms are occupied during group classes according to the schedule. Outside group classes, the rooms are open to all members. During group classes, private use of these rooms is not allowed. After use, equipment must be tidied up, and the room left in good condition.

Physiotherapy
Physiotherapy is provided by an external party. Members can contact VeloFit for availability and appointments.

Changing rooms
Changing rooms are available between 06:00 and 23:00. Members must be aware of the indicated times for using the changing rooms and vacate the premises before closing. Do not unnecessarily occupy lockers with a lock. Unauthorized occupied lockers may be opened by Dutch Gym staff.

Sauna
The saunas are accessible during staffed hours and require a reservation. Refer to specific sauna rules for additional information. Unauthorized use of saunas during unstaffed hours is not allowed for safety reasons.

Recovery Facilities
The HydroMassage, CryoLounge+, and RelaxSpace are part of the recovery facilities. These facilities require a reservation and are only available during regular staffed hours. This is only possible with a premium membership form and/or add-on.

Lounge Area
This area is intended for relaxation, social interaction, and enjoying a moment of rest and is always available for all members. Members are kindly requested to keep the Lounge Area tidy. Clean up personal items after use and dispose of waste in the designated bins.

12. Applicable Law
All agreements with Dutch Gym are subject to Dutch law. All disputes arising between Dutch Gym and a member will be settled by the competent court in Utrecht.

Terminos y condiciones generalese

El grupo Dutch Gym es una institución privada no subsidiada para recreación, relajación y deportes. Las empresas de Dutch Gym están registradas en la Cámara de Comercio bajo los números 64953378 y 81279671. Para un resumen de nuestras membresías, le remitimos a nuestro sitio web.

Al registrarse, cobramos una tarifa de entrada de 30 € para acceso 24/7. Esta tarifa garantiza que nuestra seguridad esté siempre actualizada y que todos puedan entrenar de manera segura. Nuestro sistema de cámaras 24/7 detecta situaciones sospechosas, alertando a Dutch Gym y/o a las autoridades si es necesario. Esto mantiene a Dutch Gym seguro y agradable para todos en todo momento.

1. Inscripción
Las membresías con Dutch Gym comienzan a partir de la fecha de firma o firma digital del formulario de inscripción. Si un miembro se inscribe a través del sitio web, tiene el derecho de desistir de la membresía dentro de los 14 días posteriores al día de la inscripción sin dar ningún motivo. Esto se puede hacer utilizando uno de los métodos descritos en el Artículo 3 de estos términos y condiciones generales. Si los miembros deciden desistir de la membresía dentro del período de reflexión de 14 días y no han utilizado la membresía durante ese período, esta revocación es gratuita. Si un miembro utiliza la membresía durante este período, Dutch Gym puede cobrar una tarifa proporcional (desde la activación de la membresía hasta el día de la revocación, incluyendo cualquier tarifa de inscripción). Este período de reflexión no se aplica a las inscripciones realizadas en el lugar.

Al firmar el acuerdo, el miembro acepta el acuerdo, incluidos los términos y condiciones generales. El miembro también se compromete a cumplir con las reglas de la casa dentro de Dutch Gym. En caso de violación de las reglas de la casa, Dutch Gym tiene derecho a negar el acceso al club al miembro y terminar la membresía de inmediato sin derecho a reembolso de las cuotas pagadas. Al registrarse, se le entrega al miembro una cuenta personal en la aplicación de Dutch Gym. Al registrarse en el lugar, se debe presentar una identificación válida y la tarjeta bancaria de la cual se realizarán los pagos. También se debe completar y firmar un formulario de autorización de débito directo. Para una membresía estudiantil, se debe mostrar una identificación de estudiante válida. Los miembros están obligados a notificar inmediatamente a Dutch Gym cualquier cambio en los datos personales o bancarios. Al registrarse, el miembro debe pagar el costo del primer período de membresía y la tarifa de inscripción. Para el prepago de una membresía de 52 o 104 semanas, el miembro recibe un 10% de descuento. Este descuento solo se aplica a un miembro que ya tiene una membresía si se compromete nuevamente por 52 o 104 semanas. Este descuento no se aplica a las membresías promocionales.

2. Menores/Jóvenes
At Dutch Gym, children aged 14 to 20 can participate using the DG Premium Couple/Partner membership, with a maximum of two children per membership. When a child on a DG Premium Couple/Partner membership turns 20, the membership will automatically be converted to a Premium Standard Unlimited or a Premium Student Unlimited if the child has a valid student ID. From 14 to 16 years old, exercising is only possible under the supervision of a parent or guardian. Youths aged 16 to 18 can sign up for a DG Premium Student membership, provided a parent or guardian signs a parental declaration at registration, and the youth has a valid student ID.

3. Termination and Suspension of Membership
Un acuerdo a plazo fijo se celebra por la duración acordada de la membresía. Después del período acordado, se añadirá el complemento “Terminable Mensualmente” a la membresía por 5 € cada 4 semanas, y el acuerdo continuará tácitamente hasta que se termine con un preaviso de un mes. La terminación solo se puede realizar por escrito firmando un formulario de baja (disponible en la recepción de Dutch Gym Groeneweg) o por correo electrónico a info@dutchgym.nl. Al darse de baja, el miembro recibe un certificado de baja. La terminación anticipada del acuerdo solo es posible: (a) por una razón médica demostrable, con un preaviso de un mes; o (b) al mudarse fuera de un radio de 15 km de Dutch Gym Groeneweg (con una copia del registro en la nueva dirección), con un preaviso de un mes. En caso de terminación anticipada, Dutch Gym cobra al miembro una tarifa administrativa de 75 € y cualquier descuento aplicado se revocará retroactivamente. Solo una membresía individual puede ser suspendida, hasta tres veces por año calendario, por un máximo de 12 semanas por año calendario en total. NOTA La suspensión no es posible para membresías estándar, membresías vinculadas a múltiples personas, membresías promocionales, tarjetas de visitas, y durante períodos gratuitos. El costo de la suspensión es de 15 € cada 4 semanas, y debe solicitarse con 4 semanas de antelación. En caso de fuerza mayor, incluidas las medidas gubernamentales que impiden temporalmente el ejercicio físico en el club, la membresía puede ser suspendida temporalmente. En este caso, el período de membresía se extiende por la misma duración que dure la situación de fuerza mayor.

4. Complementos
Los complementos son adiciones a nuestros paquetes estándar. Los miembros pueden inscribirse en los complementos en el formulario de inscripción o a través de su cuenta personal en la aplicación de Dutch Gym. Los complementos tienen una duración inicial vinculada a su período de contrato y no se pueden cancelar durante este período. Los complementos de uso único no son reembolsables. Si no se cancelan a tiempo, los complementos se convertirán en un contrato indefinido que se puede cancelar mensualmente. Los complementos de uso único son para uso único dentro de las 4 semanas posteriores a la compra. Los miembros que utilicen un paquete de complementos solo pueden cancelar todo el paquete después de que haya vencido el plazo. Siempre es posible una actualización a un complemento.

5. Cambios
Dutch Gym se reserva el derecho de cambiar términos, horarios de apertura, el calendario de actividades, reglas de la casa y precios en cualquier momento. En caso de aumentos de precios, excepto aumentos legales de precios y la indexación anual normal, y otros cambios significativos en perjuicio del miembro, excluyendo cambios impuestos por el gobierno, el miembro puede cancelar su acuerdo con Dutch Gym dentro de las cuatro semanas posteriores al anuncio del cambio, con reembolso de las cuotas de membresía pagadas por adelantado. El derecho a cancelar expira un mes después del anuncio de los cambios. En caso de cancelación como se menciona en este artículo, Dutch Gym no cobrará tarifas administrativas ni una tarifa de terminación anticipada.

6. Clases Grupales
Las clases grupales se pueden reservar hasta con dos semanas de antelación, hasta tres veces para la misma clase. Los miembros con el complemento de clases grupales de 5 € pueden reservar clases grupales ilimitadamente por adelantado. Si no se cancela una clase grupal reservada a tiempo (4 horas antes del inicio de la clase reservada), Dutch Gym cobrará al miembro una tarifa de 10 € independientemente de la clase. Esta tarifa se cobrará por domiciliación bancaria. Las clases grupales pueden ser canceladas o el horario ajustado. Estos ajustes o cancelaciones no otorgan derecho a reembolsos (parciales) de las cuotas de membresía.

7. Procedimiento de Registro
Los miembros de Dutch Gym deben escanearse en cada visita en la entrada exterior 24/7, seguido de la puerta rápida dentro usando el código QR en su cuenta personal a través de la aplicación de Dutch Gym. Consulte su aplicación para más instrucciones sobre cómo registrarse. Dutch Gym se reserva el derecho de negar el acceso si no hay un registro válido. Los miembros deben monitorear la aplicación de Dutch Gym para cambios o anuncios sobre el procedimiento de registro u otros temas. El código QR es personal y está estrictamente prohibido darlo a otra persona. Las violaciones pueden resultar en una multa de 250 € y se puede negar el acceso al club, con la contribución completa del período del contrato exigible.

8. Promociones
Las membresías promocionales son aquellas ofrecidas a una tarifa con descuento o que incluyen un período gratuito. Cuando la membresía promocional se convierte en un contrato indefinido, cualquier descuento expira, y la tarifa de cuatro semanas conforme a la lista de precios de Dutch Gym se aplicará a menos que se especifique lo contrario en los términos de la promoción aplicable.

9. Método de Pago
El pago se realiza exclusivamente mediante autorización de domiciliación bancaria. Los miembros de Dutch Gym deben asegurarse de que haya fondos suficientes en su cuenta bancaria. El pago de membresías con una tarifa de cuatro semanas se realiza sobre una base de cálculo sistemático. Esto significa que para una membresía anual, la tarifa asociada se cobra en 13 plazos. Si las cuotas no se pagan a tiempo o se revierten, el miembro está en mora, y debemos remitir el período completo del contrato a la agencia de cobro Hoek&Partners, y la contribución es exigible. En caso de una reversión de domiciliación bancaria, se cobrará inmediatamente una tarifa de reversión de 9,50 €, y se cobrará mediante una nueva domiciliación bancaria para la reversión de domiciliación bancaria. Si un miembro tiene preguntas financieras, debe consultar primero el resumen financiero en su cuenta personal en la aplicación de Dutch Gym antes de ponerse en contacto con un empleado de la ubicación de Dutch Gym.

10. Riesgos y Responsabilidad
El uso de las instalaciones de Dutch Gym se realiza bajo su propio riesgo. Dutch Gym y su personal no son responsables de daños materiales o inmateriales como resultado de un accidente o lesión que el miembro sufra en nuestras instalaciones (o fuera de ellas), o de daños, pérdida o robo de propiedades. Cualquier accidente debe ser informado por escrito a Dutch Gym dentro de las 24 horas posteriores al incidente. La práctica de deportes puede conllevar riesgos. Cada miembro es responsable de realizar los ejercicios correctamente y buscar asesoramiento si es necesario. Recomendamos a cada miembro que consulte a un médico o especialista antes de usar nuestras instalaciones. Los miembros deben seguir las instrucciones del personal en todo momento. Además, Dutch Gym se reserva el derecho de imponer una multa de 250 € a los miembros que lleven invitados no autorizados al club fuera del horario de atención sin informar al personal.

11. Uso de las Instalaciones Áreas de Entrenamiento
Las áreas de entrenamiento están disponibles para todos los miembros durante las horas regulares de atención y fuera de las horas de atención. Se solicita a los miembros que limpien y devuelvan el equipo a su lugar después de su uso. Durante los entrenamientos en grupo pequeño, ciertos equipos pueden estar temporalmente ocupados.

Zona de Entrenamiento Funcional
La zona de entrenamiento funcional está disponible durante las horas regulares de atención y está abierta a todos los miembros. Tenga en cuenta que la zona puede estar parcialmente ocupada durante los entrenamientos en grupo pequeño.

Salas de Clases Grupales
: Las salas de clases grupales están ocupadas durante las clases según el horario. Fuera de las clases, las salas están abiertas para todos los miembros. Durante las clases grupales, no está permitido el uso privado de estas salas. Después de su uso, el equipo utilizado debe ser guardado y la sala debe dejarse en buen estado.

Fisioterapia
La fisioterapia es proporcionada por un tercero. Los miembros pueden contactar a VeloFit para disponibilidad y citas.

Vestidores
Los vestidores están disponibles entre las 06:00 y las 23:00. Los miembros deben ser conscientes de los horarios indicados para el uso de los vestidores y deben desalojar las instalaciones antes del cierre. No ocupe innecesariamente los casilleros con un candado. Los casilleros ocupados sin autorización pueden ser abiertos por el personal de Dutch Gym.

Sauna
Las saunas son accesibles durante las horas de atención y requieren una reserva. Consulte las reglas específicas de la sauna para obtener información adicional. No está permitido el uso no autorizado de las saunas durante las horas no atendidas por razones de seguridad.

Instalaciones de Recuperación
El HydroMassage, CryoLounge+ y RelaxSpace forman parte de las instalaciones de recuperación. Estas instalaciones requieren una reserva y solo están disponibles durante las horas regulares de atención. Esto solo es posible con una membresía premium y/o un complemento.

Área de Descanso
Esta área está destinada a la relajación, la interacción social y disfrutar de un momento de descanso y está siempre disponible para todos los miembros. Se solicita a los miembros que mantengan el Área de Descanso limpia. Limpie los objetos personales después de su uso y deposite los residuos en los contenedores designados.

12. Ley Aplicable
Todos los acuerdos con Dutch Gym están sujetos a la ley holandesa. Todas las disputas que surjan entre Dutch Gym y un miembro serán resueltas por el tribunal competente en Utrecht.