fbpx
Compleet fitness aanbod ongekend in Nederland
Gratis overstapservice
Kosteloze overname huidige abonnement
Dutch Gym Google score
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen crossfit Personal training
The New Era Of Fitness is Coming Open 24 i 7 1200 M2 4 Floors 5 training areas Compleet aanbod fitness cardio kracht small group training groepslessen crossfit Personal training

Algemene Voorwaarden

2022

De groep van Dutch Gym is een niet gesubsidieerd, particulier instituut voor recreatie, ontspanning en sport. De vennootschappen van Dutch Gym zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64953378 en onder nummer !!. Voor een overzicht van onze abonnementen verwijzen wij u naar onze website: https://dutchgym.nl

1. Inschrijven 
Abonnementen met Dutch Gym gaan in vanaf de datum van ondertekening of digitale ondertekening van het inschrijfformulier. Indien het clublid zich inschrijft via de website heeft hij of zij het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap. Dit kan het clublid doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 3 van deze algemene voorwaarden of door het invullen van het herroepingsformulier op onze website. Indien het clublid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het clublid het lidmaatschap wel gebruikt in deze periode, dan kan Dutch Gym naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving bij de vestiging. 

Door de overeenkomst te ondertekenen verklaart het clublid zich akkoord met de overeenkomst, inclusief de algemene voorwaarden. Ook verklaart het clublid hiermee de huisregels binnen Dutch Gym te zullen naleven. Bij overtreding van de huisregels is Dutch Gym gerechtigd om een clublid de toegang tot de club te ontzeggen en het lidmaatschap per direct te ontbinden, zonder dat enig recht op restitutie van betaalde contributie ontstaat. Bij een inschrijving wordt aan het clublid een ledenpas uitgereikt. Bij inschrijving bij de vestiging dient een geldig legitimatiebewijs en de bankpas van de rekening waarvan de betalingen gaan plaatsvinden te worden getoond. Ook dient een machtigingsformulier voor autorisatie tot incasso te worden ingevuld en ondertekend. Het clublid is verplicht wijzigingen in persoonsgegevens en bankgegevens direct door te geven aan Dutch Gym. Bij inschrijving moet het clublid de kosten van de eerste abonnementstermijn en het inschrijfgeld voldoen. Bij vooruitbetaling van een 52 of 104 weken abonnement ontvangt het clublid 10% korting. Deze korting is voor een clublid dat reeds een abonnement heeft alleen van toepassing wanneer hij of zij opnieuw een verbintenis voor 52 of 104 weken aangaat. Deze korting is niet van toepassing op het studentenhuis abonnement, jeugdabonnementen en actieabonnementen.

2. Minderjarigen/jongeren 
Bij Dutch Gym kunnen kinderen van 14 tot 20 jaar sporten middels een kinderen Add-on bij een standaard onbeperkt abonnement of als deelnemer aan een gezinsabonnement. Van 14 tot 16 jaar is sporten alleen mogelijk onder begeleiding van een ouder. Jongeren van 16 tot 18 jaar kunnen een jeugdabonnement afsluiten mits bij inschrijving een ouder of voogd een ouderverklaring ondertekent.

3. Beëindiging en opschorten abonnement 
Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement en gaat na afloop van de overeengekomen periode stilzwijgend over in een overeenkomst voor onbepaalde tijd die maandelijks opzegbaar is, met in achtneming van een opzegtermijn van een maand. Opzeggen kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden door ondertekening van een uitschrijfformulier (te verkrijgen aan de balie van Dutch Gym Groeneweg) of per e-mail naar info@dutch.nl . Bij opzegging ontvangt het clublid een uitschrijfbewijs. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst kan uitsluitend: (a) vanwege een aantoonbare medische grond, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand; of (b) bij verhuizing buiten een straal van 15 km rond Dutch Gym Groeneweg (met een kopie van de inschrijving op het nieuwe woonadres), met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In geval van een tussentijdse opzegging brengt Dutch Gym bij het clublid een afkoopsom van €35,00 in rekening en komen eventuele toegepaste kortingen met terugwerkende kracht te vervallen. Uitsluitend een eenpersoonsabonnement kan worden opgeschort, en wel drie keer per kalenderjaar voor maximaal 12 weken per kalenderjaar in totaal. Opschorting is niet mogelijk voor abonnementen waaraan meerdere personen gekoppeld zijn, actieabonnementen, jeugdabonnementen, rittenkaarten en tijdens gratis periodes. De prijs van een opschorting bedraagt € 5,00 per keer. In geval van overmacht, waaronder begrepen overheidsmaatregelen waardoor voor het clublid fysiek sporten in de club tijdelijk niet mogelijk is, kan het abonnement tijdelijk worden opgeschort. In dat geval wordt de abonnementsperiode verlengd met het dezelfde tijdsperiode als de overmachtssituatie voortduurt.

4. Add-ons 
Add-ons zijn aanvullingen op onze standaardpakketten en bestaan uit een VIP-Pakket en/of het 2-Kinderenpakket (voor kinderen met de leeftijd van 14 tot 20 jaar). Clubleden kunnen zich voor add-ons inschrijven op het inschrijfformulier. Het VIP-Pakket heeft bij aanvang een looptijd van 12 weken en is in die periode niet tussentijds opzegbaar. Na verloop van 12 weken is het VIP-Pakket wordt het dit stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, en is het VIP-Pakket maandelijks opzegbaar. Bij niet tijdig opzeggen loopt het VIP pakket door gedurende 12 weken waarna het overgaat in een overeenkomst voor onbepaalde dat maandelijks opzegbaar is. Het 2-Kinderenpakket wordt aangegaan voor onbepaalde duur (in combinatie met een standaard onbeperkt abonnement). Kinderen die de leeftijd van 20 jaar hebben bereikt kunnen geen gebruik meer maken van het 2-Kinderenpakket.

5. Wijzigingen 
Dutch Gym is te allen tijde bevoegd de termijnen, openingstijden, het activiteitenrooster, de huisregels en de prijzen te wijzigen. Bij prijsverhogingen, behalve wettelijke prijsverhogingen en de normale jaarlijkse indexering, en bij andere wezenlijke wijzigingen ten nadele van het clublid, met uitzondering van op last van de overheid opgelegde wijzigingen, kan het clublid zijn/haar overeenkomst met Dutch Gym binnen vier weken na de bekendmaking van de wijziging opzeggen, waarbij het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald. Het recht van opzeggen vervalt één maand na het kenbaar maken van de wijzigingen. In geval van een opzegging als bedoeld in dit artikel zal Dutch Gym geen administratiekosten of afkoopsom in rekening brengen.

6. Groepslessen 
Het reserveren van groepslessen en kinderopvang kan tot twee weken vooruit tot maximaal drie keer voor dezelfde les. Bij het niet tijdig afmelden, dat is een uur voor aanvang van een gereserveerde groepsles en kinderoppas ontvangt u de eerste keer een waarschuwing. Bij een tweede keer niet tijdig afmelden brengt Dutch Gym een vergoeding bij het clublid in rekening ter hoogte van € 9,50 ongeacht welke les het betreft. Deze vergoeding wordt per incasso geïnd. Het kan voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd of dat het groepslesrooster aangepast dient te worden. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

7. Wijze van aanmelding 
Het clublid dient zich bij ieder bezoek aan de vestiging aan te melden met zijn ledenpas. Dutch Gym behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren indien geen ledenpas wordt getoond.

8. Acties 
Dutch Gym biedt regelmatig kortingen aan. Alle nieuwe clubleden alsmede bestaande leden die langer dan zes maanden geen abonnement hebben afgenomen, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Onder actieabonnementen vallen abonnementen die tegen een voordelig tarief of inclusief een gratis periode worden aangeboden. Wanneer het actieabonnement overgaat in een overeenkomst van onbepaalde tijd, vervallen eventuele kortingen en is het vierwekelijks tarief conform de prijslijst van Dutch Gym van toepassing voor zover niet anders bepaald in de toepasselijke actievoorwaarden.

9. Betalingswijze 
Betaling geschiedt uitsluitend middels een machtiging tot automatische incasso. Het clublid is verplicht om ervoor te zorgen dat op zijn/haar bankrekening voldoende saldo staat. Betaling voor abonnementen waarop een vierwekelijks tarief van toepassing is, geschiedt op basis van een systematische calculatie. Dit houdt in dat bij een jaarabonnement, het aan het jaarabonnement gekoppelde tarief in 13 termijnen wordt geïncasseerd. Bij het niet tijdig voldoen van contributie of storneren van verschuldigde contributie treedt het clublid in verzuim en is de contributie opeisbaar. Indien de verschuldigde contributie vervolgens niet alsnog binnen 14 dagen wordt voldaan na ingebrekestelling door Dutch Gym, is het clublid een vergoeding aan Dutch Gym verschuldigd voor buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.

10. Risico’s en aansprakelijkheid 
Gebruik van de faciliteiten van Dutch Gym geschiedt volledig op eigen risico. Dutch Gym en dienst personeel is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die het clublid oploopt in onze vestiging (of daarbuiten), of voor schade, verlies of diefstal van eigendommen. Eventuele ongevallen dienen binnen 24 uur na de gebeurtenis schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de directie. Het beoefenen van sport kan risico’s meebrengen. Ieder clublid is zelf verantwoordelijk om oefeningen op een correcte wijze uit te voeren, daarover en zo nodig daarover advies in te winnen. Wij adviseren ieder clublid om advies in te winnen van een arts of specialist alvorens gebruik te maken van onze faciliteiten. Clubleden zijn te allen tijde verplicht aanwijzingen van personeel op te volgen.

11. Toepasselijk recht 
Op alle overeenkomsten met Dutch Gym is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen Dutch Gym en een clublid ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.