• Openingstijden

  Openingstijden

  MAANDAG  09:00 t/m 12:00 - 15:30 t/m 22:00

  DINSDAG  09:00 t/m 12:00 - 15:30 t/m 22:00

  WOENSDAG  09:00 t/m 12:00 - 15:30 t/m 22:00

  DONDERDAG   09:00 t/m 12:00 - 15:30 t/m 22:00

  VRIJDAG  09:00 t/m 12:00 - 15:30 t/m 21:00

  ZATERDAG 09:00 t/m 12:00

  ZONDAG 09:00 t/m 12:00

 • 0646416755

Algemene voorwaarden Dutch Gym

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Dutch Gym.

Christiaan Huygensweg 3c, 5151 DM, KVK 66499011

Laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Artikel 1. Aanmelding:
a. Aanmelding voor Dutch Gym vindt plaats door het invullen van de gegevens van de aanmelder op de website van Dutch Gym.
b. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vragen aan op het moment dat Dutch Gym de inschrijving heeft ontvangen via de website. Het actieve lidmaatschap bij Dutch Gym en de automatische incasso door Dutch Gym vangen aan de datum van ingang van aanmelding. (behoudens het bepaalde in art. 1.c.)
c. Als het maximum aantal deelnemers per sessie en datum is bereikt, wordt de aspirant deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De deelnemer krijgt bericht van Dutch Gym zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.

Artikel 2: Indeling & Gebruik:
a. Dutch Gym behoudt het recht voor om de indeling van trainingstijden en trainingsdagen voor wat betreft plaat, tijd, trainer, programma’s, e.d. te wijzigen zonder voor afgaand overleg of melding.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn & betaling:
a. Een lidmaatschap/abonnement bij Dutch Gym kan op elk gewenst moment ingaan en is altijd voor de duur van een half jaar (6 maanden). Na de periode van 6 maanden wordt het abonnement zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd met een wettelijke termijn van 1 volledige maand. Na de periode van 6 maanden is maandelijks opzegbaar mogelijk. Zorg ervoor dat je voor dat de nieuwe maand ingaat je abonnement opgezegd hebt. bv. je wilt stoppen per 30 april. zorg ervoor dat je voor 31 maart opgezegd hebt. (zie art. 4.b.)
b. Alle bedragen zijn in euro’s en bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. betaling dient te geschieden per maand vooruit (Automatische incasso)
c. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld bij onvoldoende saldo of storneren om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden. Als er na de 2de incasso poging geen aanbetaling plaatsvindt wordt er € 25,- administratiekosten in rekening gebracht en het lid krijgt 2 weken de tijd om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien het lid na deze periode van twee weken in gebreke is gebleven, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid/deelnemer.
d. Zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan kan de deelnemer/lid bovendien de toegang tot de les en de ruimtes van Dutch Gym worden geweigerd. Daarboven is Dutch Gym gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
e. Dutch Gym behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Deelnemers/leden worden minimaal 30 dagen voor een prijswijziging hiervan in kennis gesteld. Tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. btw percentage verhoging of verlaging) worden onmiddellijk door gevoerd.
f. Het tussentijds opschorten van een betaling is niet toegestaan.

Artikel 4: Beëindigen/wijzigen lidmaatschap:
a. Beëindigen van een lidmaatschap/abonnement door de deelnemer/lid geschiedt door opzegging. Opzegging dient schriftelijk per e-mail te geschieden. De e-mail moet verstuurd worden naar info@dutchgym.nl en ondertekend door de deelnemer/lid.
b. Een opzegging email dient minimaal 1 volle maand voor de einddatum van de nieuwe maand in het bezit te zijn van Dutch Gym. De Contracten lopen per maand. Dus u wilt opzeggen op 30 april. Moet u voor 31 maart de opzegging hebben door gegeven. Contracten kunnen alleen beëindigd worden bij afloop. (laatste dag van de maand) Let op: Bij blessures, privéomstandigheden, Tijdelijk pauzeren gelden dezelfde termijnen.

c. Een wijziging dient per mail aangevraagd worden. Het verhogen van een abonnement kan per direct, verlagen is pas mogelijk na het beëindigen van de einddatum van het contract, daarna dient dit 1 volle maand voor de einddatum van de nieuwe maand in het bezit te zijn van Dutch Gym, om de wijziging door te voeren.

Artikel 5: Risico & Aansprakelijkheid:
a. Het beoefenen van de sport kan risico’s met zich mee brengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursus onderdelen en/of activiteiten die deel uitmaken van Dutch Gym is geheel voor eigen risico van de deelnemer/lid.
b. Dutch Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer/lid.
c. De deelnemer/lid zal Dutch Gym vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
d. Dutch Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
e. Dutch Gym kan om een doktersverklaring vragen wanneer u een blessure/aandoening heeft. Met sommige aandoeningen is het niet verstandig om te sporten.

Artikel 6: Huisregels:
a. De deelnemer/lid wordt geacht op de hoogte te zijn van deze algemene voorwaarden en van de huisregels van Dutch Gym en hiernaar te handelen.
b. De algemene voorwaarden en de huisregels van Dutch Gym staan op de website www.dutchgym.nl en zijn na te vragen bij de administratie van Dutch Gym. info@dutchgym.nl

Artikel 7: Abonnementen:
a. Alle trainingen zijn abonnementen vormen. Dutch Gym en de deelnemer gaan de training/project aan voor een periode van 6 maanden. Na deze periode wordt het abonnement zonder schriftelijke opzegging stilzwijgend verlengd met een periode van 1 volledige training maand. Het beëindigen van een abonnement kan alleen schriftelijk worden beëindigd.
b. Een 2 persoon abonnement kan worden aangegaan als personen woonachtig zijn op een en hetzelfde adres, en deelnemen aan dezelfde trainingen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en geschillen:
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Dutch Gym aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer/lid en Dutch Gym zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar Dutch Gym is gevestigd.

Artikel 9: Foto’s voor sociale media doeleinde:
De foto’s die worden gemaakt door de trainers kunnen worden gebruikt voor sociale media doeleinde. Mocht u hiervan echter niet van gediend zijn horen wij dit graag van u schriftelijk.

Artikel 10: Tot Slot:
a. Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- & betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van Dutch Gym te accepteren.
b. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen Dutch Gym en deelnemer/lid.
c. U verklaart hierbij ook het inschrijfformulier/ incassoformulier van Dutch Gym naar waarheid ingevuld te hebben.
d. U verklaart hierbij dat u akkoord gaat met de privacyverklaring.

Crossfitloods | Dutch Bootcamp | Dutch Personal Trainer | Dutch Fitness
Copyright Dutchgym 2018 | Designer Dutch Gym/CrossFitLoods